1 2 3 4 5 6

НачалоНОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ

08/08/2017

Повреди в частни гори
ЗАПОВЕД

05/08/2016

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 06-07.08.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко-студена
СЪОБЩЕНИЕ

18/07/2016

Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.
УКАЗАНИЯ

13/07/2016

Указания съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
ОТКРИТ КОНКУРС

27/11/2015

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се в Обект № 1514, отдели/подотдели 67-и, 68-и, 107-г, попадащ на територията на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Витошко-Студена” до краен потребител на територията на ТП „ДЛС Витошко-Студена”
ГОДИШЕН ПЛАН

12/11/2015

Годишен план за ползване на дървесина през 2016г. на ДЛС Витошко - Студена
ЗАПОВЕД

30/10/2015

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 31.10-01.11.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко-студена
РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ЯВНОН НАДДАВАНЕ

26/10/2015

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПО РЕДА НА НАРЕДБА №7 ОТ 14.11.1997г. ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ –ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
ЗАПОВЕД

18/09/2015

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 19-22.09.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко-студена
ЗАПОВЕД

04/09/2015

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПО РЕДА НА НАРЕДБА №7 ОТ 14.11.1997г. ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ –ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
ЗАПОВЕД

04/09/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 05-06.09.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко - Студена
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

02/09/2015

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПО РЕДА НА НАРЕДБА №7 ОТ 14.11.1997г. ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ –ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
ЗАПОВЕД

28/08/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 29-30.08.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко - Студена
ГОДИШЕН ПЛАН

25/11/2014

Годишен план за ползване на дървесина през 2015г. на ДЛС Витошко Студена
СПРАВКА

20/11/2014

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38