1 2 3 4 5 6

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДЛС Витошко-Студена - Дата на обявата:
Преписка ID: 02724-2018-0093 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: "Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /бюра, столове, секции и др./ за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена""