1 2 3 4 5 6

НачалоТП Държавно ловно стопанство "ВИТОШКО – СТУДЕНА”


ТП Държавно ловно стопанство "ВИТОШКО – СТУДЕНА"


Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена"
е основано през 1967 г. със седалище с.Витошко. ДЛС " Витошко-Студена " се намира на обща площ от 16 174,6 ха от която 12 807,2 ха са гори и горски територии.
Горите и горските земи на ТП ”ДЛС Витошко-Студена” са разположени в две административни области (област Перник и област София) и три общини (Перник, Радомир, Самоков). Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена" заема южните и югозападните склонове на планина Витоша. Граничи с ДГС „София”, ДГС „Самоков” и ДГС „Радомир”.  Екологичните условия и добрата хранителна база благоприятстват развъждането на ценни видове дивеч. Основните ловностопански видове са: дива свиня, сърна, благороден елен, елен лопатар, муфлон, заек, яребица, фазан, лисица, вълк.
От глямо значение е и украсно-естетичните функции на горите. Районът на Ловното стопанство е богат на природни забележителности – най – дългата пещера в страната „Духлата”, най-високият връх на Витоша – „Черни връх”, карстовите извори „Врелото” и т.н.

ДЛС „Витошко-Студена” предлага на свойте гости ловен туризъм, фотолов, пешеходен туризъм и др.
Стопанството разполага с две ловни бази - Ловен дом „Студена” и горски дом „Ветровала”.

Ловен дом „Студена” разполага с 12 двойни стаи и 2 апартамента, 2 малки зали за до 12 човека всяка и 1 голяма зала с капацитет 60 човека, както и дневен бар. Всички зали са с камина.

Горски дом „Ветровала” разполага с 14 двойни стаи.
НОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЕ
02/07/2021
ТП ДЛС Витошко-Студена уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад


ОБЯВЛЕНИЕ
13/04/2021
ТП ДЛС Витошко-Студена уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад


ТЪРГ С ТАИНО НАДДАШАНЕ
05/04/2021
За участие в търг с тайно наддаване по реда на раздел ІI на Наредба No 7 от 14. 11.1997 (обн., ДВ, бр. 109 от 21.11.1997 г., доп., бр. 37 от 1.04.1998 г., изм., бр. 15 от 19.02.1999 г., бр. 55 от 18.06.1999 г., в сила от 5.07.1999 г.; изм.бр.102 от 20.12.2005г.; в сила от 01.01.2006г.) за продажбата на движими вещи частна държавна собственост