1 2 3 4 5 6

НачалоНОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИГорска сертификация
Горска сертификация

Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 2020 прод.(5.1)
Информация за ползване през 2021г. по подотдели и местности
Анализ на резултатите от проведеният мониторинг през 2020 г
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските работи 2020
Извадка от годишен план ТП „ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА“ -2018 година
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДЛС ВИТОШКО- СТУДЕНА“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДЛС Витошко - Студена
Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Витошко - Студена
Анализ на екологичните стойности на територията на ТП “ДЛС Витошко- Студена” и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДЛС ВИТОШКО- СТУДЕНА“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС Витошко-Студена
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДЛС Витошко- Студена“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДЛС Витошко-Студена срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности