1 2 3 4 5 6

НачалоНОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЕ

02/07/2021

ТП ДЛС Витошко-Студена уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад
ОБЯВЛЕНИЕ

13/04/2021

ТП ДЛС Витошко-Студена уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад
ТЪРГ С ТАИНО НАДДАШАНЕ

05/04/2021

За участие в търг с тайно наддаване по реда на раздел ІI на Наредба No 7 от 14. 11.1997 (обн., ДВ, бр. 109 от 21.11.1997 г., доп., бр. 37 от 1.04.1998 г., изм., бр. 15 от 19.02.1999 г., бр. 55 от 18.06.1999 г., в сила от 5.07.1999 г.; изм.бр.102 от 20.12.2005г.; в сила от 01.01.2006г.) за продажбата на движими вещи частна държавна собственост
ОБЯВЛЕНИЕ

29/03/2021

ТП ДЛС Витошко-Студена уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад
ИНФОРМАЦИЯ

01/02/2021

Информация за подотделите, в които ще се извършва ползване през 2021г. на територията на ТП ДЛС Витошко-Студена
ОБЯВЛЕНИЕ

11/12/2020

ТП ДЛС Витошко-Студена уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад
ОБЯВЛЕНИЕ

10/08/2020

ТП ДЛС Витошко-Студена уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад
ОБЯВЛЕНИЕ

28/07/2020

ТП ДЛС Витошко-Студена уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад
ОБЯВЛЕНИЕ

23/07/2020

ТП ДЛС Витошко-Студена уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад
ОБЯВЛЕНИЕ

15/07/2020

ТП ДЛС Витошко-Студена уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ИНФОРМАЦИЯ

23/11/2019

Публично известие за предварителния одит по FSC
ИНФОРМАЦИЯ

08/08/2017

Повреди в частни гори
ЗАПОВЕД

05/08/2016

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 06-07.08.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко-студена
СЪОБЩЕНИЕ

18/07/2016

Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.
УКАЗАНИЯ

13/07/2016

Указания съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
ОТКРИТ КОНКУРС

27/11/2015

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се в Обект № 1514, отдели/подотдели 67-и, 68-и, 107-г, попадащ на територията на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Витошко-Студена” до краен потребител на територията на ТП „ДЛС Витошко-Студена”
ГОДИШЕН ПЛАН

12/11/2015

Годишен план за ползване на дървесина през 2016г. на ДЛС Витошко - Студена
ЗАПОВЕД

30/10/2015

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 31.10-01.11.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко-студена
РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ЯВНОН НАДДАВАНЕ

26/10/2015

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПО РЕДА НА НАРЕДБА №7 ОТ 14.11.1997г. ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ –ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
 1  2