1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниОТКРИТ КОНКУРС

ОТКРИТ КОНКУРС


27/11/2015

 „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се в Обект № 1514, отдели/подотдели 67-и, 68-и, 107-г, попадащ на територията на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Витошко-Студена” до краен потребител на територията на ТП „ДЛС Витошко-Студена”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ