1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ


08/08/2017

 Уведомяваме всички физически и юридически лица, собственици на горски имоти на територията на Териториално поделение “Държавно ловно стопанство – Витошко Студена”, че в иглолистни гори на територията на стопанството са установени сериозни повреди на дървесината, причинени от абиотични и/или биотични въздействия, главно съхнене в бялборови насаждения вследствие на нападение от насекомния вредител върхов корояд. За преустановяване на разширяването на нападнатите площи е необходимо спешно провеждане на санитарни сечи и изнасяне на добитата дървесина извън насажденията. Забавянето на тези действия ще доведе до цялостно изсъхване на стоящите дървета, обезценяване на дървесината и опасност от горски пожари, поради което е необходимо собствениците на имотите да възложат инвентаризиране на повредите, маркиране на насажденията и изготвяне на необходимата лесовъдска документация за провеждане на сечите на лица, упражняващи частна лесовъдска практика, а след това и самата сеч на търговци, лицензирани да извършват добив на дървесина. На собственици – физически лица, които нямат финансова възможност да заплатят за действията по разрешаване на сечите, Териториално поделение “Държавно ловно стопанство – Витошко Студена” е готово да извърши безвъзмездно инвентаризиране на повредите, маркиране на насажденията и изготвяне на необходимата лесовъдска документация.

Информацията не е изчерпателна и всеки собственик на горски имот с иглолистни гори следва да извърши проверка на място.

За консултация и повече информация може да се обръщате към инж. Людмила Иванова  – зам.директор в Териториално поделение “Държавно ловно стопанство – Витошко Студена”, GSM  0888310550

ИНФОРМАЦИЯ